O Towarzystwie

Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa (Polish Hegel and Marx Society; Polnische Hegel und Marx Gesellschaft) jest niezależnym stowarzyszeniem osób prowadzących badania nad filozoficzną i społeczno-polityczną myślą Georga Wilhelma Friedricha Hegla i Karola Marksa oraz historycznymi i współczesnymi nawiązaniami do dorobku obu myślicieli.

Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych w zakresie nauki, oświaty i edukacji poprzez:

  • prowadzenie szeroko zakrojonych badań naukowych nad myślą heglowską i marksistowską;
  • krzewienie myśli heglowskiej i marksistowskiej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk społeczno-humanistycznych i prezentowanie ich dorobku;
  • podnoszenie kwalifikacji filozofów i socjologów oraz adeptów nauk społecznych i humanistycznych;
  • integrowanie środowiska osób zainteresowanych problematyką, reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą.

Towarzystwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 listopada 2006 r. pod numerem 0000268247.