Spuścizna Marka J. Siemka (wybór)

Marek Jan Siemek (1942-2011)
Marek Jan Siemek (1942-2011)

Marek Jan Siemek (ur. 27 listopada 1942 w Krakowie, zm. 30 maja 2011 w Warszawie) – profesor filozofii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Filozofii Społecznej tamże. Jeden z pomysłodawców i członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa, jego Prezes Honorowy od 6 lutego 2010 r. Członek Rady Naukowej Internationale Hegel-Gessellschaft. Obdarzony doktoratem honoris causa Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn (2006 r.).

Marek J. Siemek był uczniem Bronisława Baczki, kontynuatorem tradycji Warszawskiej Szkoły Historyków Idei. W swojej twórczości filozoficznej początkowo wychodził od marksizmu, interpretując go jako filozofię transcendentalną (uchodził za najwybitniejszego polskiego znawcę filozofii György Lukácsa), by później – pod koniec lat ’80 XX wieku – opowiedzieć się po stronie heglizmu rozumianego jako transcendentalna filozofia społeczna. Problematyka filozofii transcendentalnej, rozwijana w nawiązaniu do idealizmu niemieckiego i interpretacji filozofii Kanta przez Martina Heideggera, stanowi rys przewodni myśli Siemka. Siemek rysuje obraz Hegla jako twórcy teorii swoiście nowoczesnej formy uspołecznienia, która umożliwia realizację ideału wolności wszystkich, urzeczywistniającego się dzięki rozumowi, zrodzonego z racjonalności instrumentalnej, zapośredniczonej przez złożone procesy społeczne (chytrość rozumu).

Prace w zbiorach PTHM:

Fryderyk Schiller (Wiedza Powszechna, Warszawa 1970)

Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta: studium z dziejów filozoficznej problematyki wiedzy (Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977)

Z Filozofia, dialektyka, rzeczywistość (Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982):

Z W kręgu filozofów (Czytelnik, Warszawa 1984):

Filozofia spełnionej nowoczesności: Hegel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1995) – rozszerzone odczyty z lat 1990-1994; porzucenie marksizmu.

Teksty różne:

Profesor Marek Jan Siemek jest także autorem szeregu innych książek i artykułów, których z uwagi na prawa autorskie przynależne określonym wydawnictwom (ale także z uwagi na subiektywnie poczynioną selekcję wartościującą Jego dorobek) tutaj nie publikujemy. Są to m.in.:

Profesor Marek Jan Siemek całe życie był wielkim zwolennikiem edukacji dostępnej dla wszystkich i na wszystkich poziomach, bez żadnych ograniczeń z tytułu formalnego czy materialnego. Niech więc powyższa kolekcja Jego prac służyć będzie dalej wartościom przezeń wyznawanym.

Cześć Jego pamięci!