Dokumenty

 • Statut Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa (uchwalony na Zebraniu Założycielskim PTHM w dniu 10.10.2006, z poprawkami uchwalonych na I Zjeździe Krajowym w dniu 06.02.2010 i zarejestrowanymi przez KRS),
 • Uchwała KZ/01/2006 – ustalenie wzoru deklaracji członkowskiej,
 • Uchwała KZ/02/2006 – procedura przyjmowania nowych członków,
 • Uchwała KZ/03/2006 – powołanie pełnomocnika ds. utworzenia Oddziału Warszawskiego PTHM,
 • Uchwała KZ/04/2006 – powołanie pełnomocnika ds. utworzenia Oddziału Szczecińskiego PTHM,
 • Uchwała nr 1 I Zjazdu Krajowego z dnia 6 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu kolegialnemu Zarządowi Krajowemu i Krajowej Komisji Rewizyjnej, w składzie wyznaczonym Uchwałą nr 4 z dnia 10 października 2006 r. Zebrania Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa,
 • Uchwała nr 2 I Zjazdu Krajowego z dnia 6 lutego 2010 roku w sprawie zmian w Statucie PTHM,
 • Uchwała nr 3 I Zjazdu Krajowego z dnia 6 lutego 2010 roku w sprawie wyboru władz PTHM na kadencję 2010-2014,
 • Uchwała nr 4 I Zjazdu Krajowego z dnia 6 lutego 2010 roku w sprawie powołania sekcji PTHM,
 • Uchwała nr 5 I Zjazdu Krajowego z dnia 6 lutego 2010 roku w sprawie nadania prof. dr hab. Markowi Janowi Siemkowi tytułu Honorowego Prezesa PTHM,
 • Uchwała nr 6 I Zjazdu Krajowego członków Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa z dnia 6 lutego 2010 roku w sprawie upoważnienia członków PTHM do rejestracji decyzji Zjazdu w Krajowym Rejestrze Sądowym.